REGULAMIN HOSTELU BAZA 15

I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w Hostelu BAZA 15. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. II. Rezerwacja i zasady płatności 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub poprzez kontakt przez formularze kontaktowe, serwisy Booking.com, HRS, oraz e-mail. W przypadku rezerwacji dokonywanych z wyprzedzeniem dłuższym niż 3 dni wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości rezerwacji, ale nie mniejsza niż kwota 1-wszego noclegu. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 48 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację z rezerwacji. Rezerwacja potwierdzona wpłatą zadatku jest rezerwacją gwarantowaną. 2. Rezerwacje nie potwierdzone wpłatą zadatku trzymane są do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. W przypadku przyjazdu planowanego po godzinie 18:00 należy skontaktować się z Hostelem. 3. W przypadku przyjazdu po godz. 20:00 wymagana jest pełna wpłata za pobyt. 4. Gość (Klient) jest zobowiązany zapłacić przed zakwaterowaniem całą należną kwotę za nocleg w Hostelu, w przypadku, kiedy został wpłacony zadatek, będzie to kwota po odliczeniu wpłaconego zadatku. Płatności w Hostelu dokonuje się gotówką lub kartą płatniczą. 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 6. Płatności za usługi dodatkowe, nie objęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu. 7. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Gościa. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji. 8. W przypadku płatności przelewem wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Hostelu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu. 9. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Gościa. 10. Dziecko do lat 5 nie ponosi opłat za pobyt, pod warunkiem, że nocuje w jednym łóżku z rodzicem. Dzieci w wieku powyżej 5 lat płacą pełną cenę noclegu. Dokonując rezerwacji, należy podać liczbę i wiek dzieci. III. Warunki i zakres usług 1. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się wspólny aneks kuchenny, wspólną łazienkę, bezpłatny parking niestrzeżony. 2. Usługi dodatkowe płatne: usługa pralnicza, dodatkowy ręcznik, dodatkowa pościel. 3. Sprzątanie pokoi i części wspólnych obiektu odbywa się raz dziennie w godzinach 11:00-16:00. 4. Cena noclegu obejmuje pościel (ręcznik – wydawany na życzenie podczas meldunku). Wymiana pościeli i ręczników w trakcie pobytu odbywa się za dodatkową opłatą. Cennik opłat dostępny jest na stronie internetowej www.baza15.pl. IV. Obowiązki Gościa i zakwaterowanie 1. Doba hostelowa zaczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. 2. Meldowanie odbywa się w godzinach od 15:00 do 20:00. W przypadku przyjazdu po godz. 20:00 należy skontaktować się telefonicznie z obsługą Hostelu. Wymeldowanie odbywa się w godz. 8:00-11:00. 3. Przy zameldowaniu Gość okazuje dowód tożsamości. 4. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. 5. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary w kwocie 500 zł za każde naruszenie zakazu. 6. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 pod rygorem kary w kwocie 500 zł za każde naruszenie zakazu. 7. W godzinach 22:00 - 6:00 na terenie Hostelu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane. 8. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia Hostelu, poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów, ładowarkami telefonów komórkowych. 9. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze. 10. Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Firma Ego Gomułkiewicz Marian nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie. V. Zmiana cen Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach. VI. Zwierzęta domowe Hostel nie dopuszcza pobytu zwierząt na terenie obiektu. VII. Odpowiedzialność 1. W przypadku zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej (jak pożar, powódź), Hostel rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Hostel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od świadczenia usług. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Hostelu, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Hostelu, przedmiotów i urządzeń technicznych, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. VIII. Ochrona danych osobowych Dokonując rezerwacji na stronie www.baza15.pl, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji. IX. Prawo właściwe Prawem właściwym dla sporów pomiędzy firmą Ego Gomułkiewicz Marian a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy Ego Gomułkiewicz Marian. Klauzula Informacyjna RODO Hostel Baza 15 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ego Gomułkiewicz Marian z siedzibą na ulicy Romana Dmowskiego 15 we Wrocławiu 50-203. 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: biuro@baza15.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: (a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę noclegową lub gastronomiczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych lub gastronomicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, (b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, (c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, (d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (e) do przenoszenia danych, (f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Kantyna 15 - Pub, Bar.
POLUB NAS